2de spoor trajecten

2de spoor re-integratie: een effectieve route naar werkhervatting

We zijn allemaal op zoek naar liefde, aandacht en erkenning. Maar voor sommige is het moeilijk dat op een gezonde manier te doen. Wanneer men vanuit somberheid, leegte, depressie of eenzaamheid om ondersteuning vraagt bij codepedentieexperts wordt er gewerkt aan fysieke, mentale emotionele en spirituele herstel en is een logische volgende stap om ook werkgerelateerde uitdagingen aan te gaan.

ELMO Re-integratie (Enough let’s move on) heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen naar werk, die lijden aan symptomen van codependentie, relatieverslaving en/of narcistisch misbruik.

ELMO is ontstaan vanuit een samenwerking van Martina Schneider en Claudia Krumme, beiden ervaringsdeskundig en werkzaam op het gebied van coaching, therapie, training en mentale, emotionele en spirituele gezondheid.

Doordat ELMO verbonden is aan zowel de particuliere tak als de GGZ tak van Codependentie Experts, kunnen er naast reguliere reïntegratietrajecten (in aanvraag) via UWV en gemeente, ook IPS trajecten aangeboden worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid reguliere 1de en 2de spoor trajecten via de werkgever aan te vragen.

2de Spoor Traject

Wanneer een werknemer langdurig ziek is en re-integratie binnen het eigen bedrijf (eerste spoor) niet mogelijk blijkt, komt het tweede spoor re-integratie in beeld. Het UWV heeft duidelijke voorwaarden en richtlijnen opgesteld om dit traject zo effectief mogelijk te laten verlopen. We geven aan wat een adequate route is en hoe een tweede spoor re-integratietraject eruitziet.

Het belang van tijdige actie

Het is cruciaal om tijdig te starten met het tweede spoor re-integratietraject. Volgens de UWV-richtlijnen moet dit traject uiterlijk in de 42e week van ziekte worden ingezet. Door vroeg te beginnen, vergroot je de kans op een succesvolle re-integratie en voorkom je onnodige vertraging.

Welke stappen moeten gezet worden?

Stappen in het tweede spoor re-integratietraject

 1. Inventarisatie: In deze fase worden de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer in kaart gebracht. Een arbeidsdeskundige brengt de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer in kaart.
 2. Plan van aanpak: Opstellen plan van aanpak, op basis van de inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld, met concrete doelen en acties.
 3. Bemiddeling: Zoeken naar passende functies. Er wordt actief gezocht naar passende functies bij andere werkgevers, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.
 4. Sollicitatieondersteuning: De werknemer krijgt ondersteuning bij het solliciteren, zoals hulp bij het schrijven van een CV en het voorbereiden op sollicitatiegesprekken.
 5. Plaatsing en begeleiding: Als een passende functie is gevonden, wordt de werknemer begeleid bij de overgang naar de nieuwe werkplek.
 6. Nazorg: Ook na plaatsing blijft er contact met de werknemer om te monitoren hoe het gaat en eventueel bij te sturen.

Maatwerk is essentieel

Ieder re-integratietraject van ELMO Re-integratie is uniek en vraagt om maatwerk. Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke situatie en behoeften van jou.
Factoren zoals opleiding, werkervaring, persoonlijke omstandigheden en medische en of psychische beperkingen spelen allemaal een rol in het bepalen van de meest geschikte route.

 

Samenwerking tussen alle betrokkenen

Een succesvolle re-integratie vereist een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. De werknemer, werkgever, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en re-integratiebegeleider moeten allemaal op één lijn zitten en zich inzetten voor het gezamenlijke doel: de duurzame terugkeer van de werknemer naar passend werk.

 

Een tweede spoor traject is altijd op maat.

Conclusie

Het 2de spoor re-integratietraject biedt zieke werknemers een duidelijke route naar werkhervatting. Door tijdig te starten, maatwerk te leveren en nauw samen te werken, kunnen alle betrokkenen bijdragen aan een succesvolle re-integratie. Zo krijgen werknemers de kans om opnieuw hun plek te vinden in het arbeidsproces en hun talenten optimaal te benutten. ELMO Re-integratie komt graag in contact.

Loonsanctie voor de Werkgever: Wat U Moet Weten

Als werkgever heeft u volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verschillende verplichtingen wanneer een werknemer ziek wordt. Het doel van deze wet is om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en re-integratie te bevorderen. Wanneer u als werkgever deze verplichtingen niet nakomt, loopt u het risico op een loonsanctie van het UWV. 

Wat is een Loonsanctie?

Een loonsanctie is een financiële sanctie die het UWV kan opleggen aan een werkgever die onvoldoende inspanningen heeft geleverd om een zieke werknemer te re-integreren. Wanneer het UWV besluit een loonsanctie op te leggen, moet de werkgever het loon van de zieke werknemer maximaal een jaar langer doorbetalen. Dit kan oplopen tot 104 weken, bovenop de reguliere loondoorbetalingsperiode van 104 weken.

Wanneer Kan een Loonsanctie Worden Opgelegd?

Het UWV kan besluiten een loonsanctie op te leggen wanneer:

 • De werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd
 • Het re-integratieverslag niet op tijd of onvolledig is aangeleverd
 • De werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer passend werk aan te bieden
 • De werkgever onvoldoende heeft meegewerkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak
Hoe Kunt U een Loonsanctie Voorkomen?

Om een loonsanctie te voorkomen, is het essentieel dat u als werkgever voldoet aan uw verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat u:

 1. Tijdig een plan van aanpak opstelt in samenspraak met de zieke werknemer
 2. Regelmatig evalueert en het plan van aanpak zo nodig bijstelt
 3. Passend werk aanbiedt aan de werknemer, binnen of buiten uw organisatie
 4. Een volledig re-integratieverslag opstelt en tijdig aanlevert bij het UWV
Het Belang van Professionele Ondersteuning

Om de re-integratie van een zieke werknemer zo goed mogelijk te laten verlopen en een loonsanctie te voorkomen, kan het raadzaam zijn om samen te werken met een professioneel re-integratiebureau. Wij van ELMO Re-integratie kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een passend re-integratietraject, het zoeken naar passend werk en het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Conclusie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in het re-integratieproces van zieke werknemers. Door tijdig te handelen, een plan van aanpak op te stellen, passend werk aan te bieden en een volledig re-integratieverslag aan te leveren, kunt u een loonsanctie voorkomen. Professionele ondersteuning van ELMO Re-integratie kan hierbij van grote waarde zijn. Door samen te werken aan een succesvolle re-integratie, kunt u niet alleen een loonsanctie voorkomen, maar ook bijdragen aan het welzijn van uw werknemers en de continuïteit van uw organisatie.

Wij van ELMO Re-integratie  helpen u graag met het uitvoeren van een gedegen 1de en/of 2de spoor traject voor u medewerker.

In de reïntegratie vind je niet alleen een weg terug naar de arbeidsmarkt maar ook naar een hernieuwde ik, betere versie, betere jij.