Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden aan van Claudia's Counselling Center (hierna: CCC). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online en offline trajecten.

Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegestuurd met een offerte of een bestelling. Door akkoord te gaan met de offerte of bestelling, dan wel door ondertekening van de (behandel)overeenkomst gaat de cliënt tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de cliënt en CCC opgenomen wordt.

Facturering/betaling

a. Voor aanvang van de retreats, gecombineerde online, offline jaartrajecten van CCC is vooruitbetaling van het gehele bedrag, of een termijnbedrag verschuldigd via de betaallink.

b. Voor aanvang van de offline trajecten van CCC dienen de kosten bij het gesprek contant voldaan te worden, of achteraf via de betaallink betaald te worden.

c. Voor aanvang van een workshop is vooruitbetaling van het gehele bedrag, of een termijnbedrag verschuldigd via de betaallink.

d. Indien de cliënt gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerste termijn 7 dagen zijn. Cliënt ontvangt hiervoor een factuur. Tenzij anders is overeengekomen dient het volledige bedrag na maximaal 12 maanden betaald te zijn. De tijd tussen de verschillende termijnen is 1 maand.

e. Cliënt dient de facturen van CCC voor het aflopen van de betalingstermijn te betalen. Niet of niet op tijd betaalde rekeningen worden uit handen gegeven aan een incassoservice. Indien cliënt te laat betaalt, wordt de behandeling niet aangevangen of per direct stopgezet. De oorspronkelijke vordering, verhoogd met de wettelijke rente blijft te allen tijde direct opeisbaar. Vorderingen van een incassoservice brengen aanzienlijke kosten met zich mee die verhaalbaar zijn op de cliënt.

Annulering

a. Deze overeenkomst voorziet in de wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor online aankopen.

b. Afgezien van deze wettelijke termijn voorziet deze overeenkomst niet in een annuleer-procedure. Indien cliënt in een later stadium het traject geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag.

c. Annulering van een online training of offline traject is na de 14 dagen bedenktijd niet mogelijk.

Duur en beëindiging

a. CCC kan een overeenkomst met de cliënt direct beëindigen wanneer de cliënt zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CCC gesloten overeenkomst(en), inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

b. CCC heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Overmacht

a. CCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CCC als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

b. In het geval dat de overmacht tijdelijk van aard is, zal CCC alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de cliënt en CCC geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door CCC tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Copyright

a. Al het door CCC vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van CCC niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

b. Het eigendom van door CCC verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij CCC, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan CCC hiervoor een vergoeding bedingen.

Aansprakelijkheid

a. De cliënt dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. CCC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

b. Bijlagen bij e-mails, zoals het intake-formulier, worden beveiligd met een wachtwoord verstuurd.

Overige

a. CCC zal geen persoonlijke gegevens van de cliënt aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan CCC.

b. Een eerste betaling en daarbij ondertekening van de algemene voorwaarde impliceert dat cliënt heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee instemt en dat cliënt akkoord gaat met het voorgestelde online/offline behandeltraject en de daaruit voortvloeiende financiële verplichting(en).